Polaroids > Daylight

Miami FL
Chelsey
SX-70 Polaroid
2004

Time Zero Polaroid photograph taken with a SX-70 camera in daylight.